آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
نرم افزار دیگ سایلنت
تجربه و سوابق کاری : بی سابقه
مجموعه : گروه برق
برق صنعتی نرم افزار Eplan . Plc .طراحی مدارات برق صنعتی
تجربه و سوابق کاری : 1 تا 2 سال
مجموعه : گروه برق
ساختمان
تجربه و سوابق کاری : 1 تا 2 سال
مجموعه : گروه عمران و معماری
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...